ARCHITECTURE IN MIAMI
One Thousand Museum
Miami, Florida, USA
Zaha Hadid ArchitectsEspirito Santo Plaza
Miami, Florida, USA
KPF Kohn Pedersen FoxMiami Tower
Downtown Miami, Florida, USA
Pei Cobb Freed & Partners

The Atlantis Condominiums
Miami, Florida, USA
Arquitectonica


Delano Hotel
Miami Beach, Florida, USA
Robert Swartburg;
Philippe Starck (interior)


Distrito histórico Art Deco
South Beach, Miami Beach,
Florida, USA